Kiểu: Cờ tướng, 14/3/2024

62 nước, 8 phút : 47 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua