Kiểu: Cờ tướng, 14/3/2024

34 nước, 4 phút : 20 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua