Kiểu: Cờ tướng, 14/3/2024

83 nước, 15 phút : 24 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ