Kiểu: Cờ tướng, 14/3/2024

73 nước, 13 phút : 12 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết