Kiểu: Cờ tướng, 14/3/2024

47 nước, 4 phút : 56 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ