Kiểu: Cờ tướng, 14/3/2024

72 nước, 11 phút : 22 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ