Kiểu: Cờ tướng, 14/3/2024

67 nước, 8 phút : 31 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua