Kiểu: Cờ tướng, 15/3/2024

26 nước, 2 phút : 22 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ