Kiểu: Cờ tướng, 16/3/2024

68 nước, 9 phút : 3 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ