Kiểu: Cờ úp, 20/3/2024

78 nước, 19 phút : 37 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ