Kiểu: Cờ úp, 20/3/2024

61 nước, 7 phút : 0 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ