Kiểu: Cờ úp, 20/3/2024

53 nước, 4 phút : 10 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua