Kiểu: Cờ úp, 20/3/2024

35 nước, 5 phút : 48 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ