Kiểu: Cờ úp, 20/3/2024

42 nước, 7 phút : 3 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ