Kiểu: Cờ úp, 20/3/2024

44 nước, 3 phút : 52 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ