Kiểu: Cờ úp, 20/3/2024

50 nước, 8 phút : 25 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ