Kiểu: Cờ úp, 20/3/2024

41 nước, 6 phút : 44 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua