Kiểu: Cờ úp, 20/3/2024

34 nước, 5 phút : 29 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ