Kiểu: Cờ úp, 20/3/2024

18 nước, 2 phút : 5 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ