Kiểu: Cờ úp, 20/3/2024

2 nước, 1 phút : 5 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ