Kiểu: Cờ úp, 20/3/2024

69 nước, 9 phút : 8 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết