Kiểu: Cờ úp, 20/3/2024

39 nước, 7 phút : 2 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ