AvianFlu 2109 -22
hyh2609 2011 +22

Kiểu: Cờ úp, 20/3/2024

69 nước, 7 phút : 58 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua