hyh2609 2033 -7
AvianFlu 2087 +7

Kiểu: Cờ úp, 20/3/2024

65 nước, 8 phút : 14 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết