Kiểu: Cờ úp, 20/3/2024

70 nước, 11 phút : 35 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua