Kiểu: Cờ úp, 21/3/2024

54 nước, 5 phút : 58 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết