Kiểu: Cờ úp, 21/3/2024

70 nước, 5 phút : 12 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết