Kiểu: Cờ úp, 21/3/2024

11 nước, 1 phút : 45 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ