hyh2609 2022 -17

Kiểu: Cờ úp, 21/3/2024

35 nước, 2 phút : 39 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua