phamvth 2100 +12
hyh2609 1960 -12

Kiểu: Cờ úp, 21/3/2024

94 nước, 20 phút : 54 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua