hyh2609 1936 +19

Kiểu: Cờ úp, 21/3/2024

62 nước, 9 phút : 17 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua