hyh2609 1955 +18

Kiểu: Cờ úp, 21/3/2024

55 nước, 6 phút : 49 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua