Kiểu: Cờ úp, 22/3/2024

48 nước, 5 phút : 23 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết