Kiểu: Cờ úp, 23/3/2024

60 nước, 8 phút : 38 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ