Coomlendi 1303 -20

Kiểu: Cờ úp, 25/3/2024

35 nước, 5 phút : 24 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết