Kiểu: Cờ úp, 28/3/2024

30 nước, 2 phút : 33 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết