Kiểu: Cờ úp, 28/3/2024

86 nước, 7 phút : 31 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ