Kiểu: Cờ úp, 28/3/2024

95 nước, 14 phút : 2 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua