M33243386 1322 -16
D36293402 1315 +16

Kiểu: Cờ tướng, 2/4/2024

113 nước, 12 phút : 33 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết