Kiểu: Cờ tướng, 2/4/2024

49 nước, 5 phút : 23 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết