Kiểu: Cờ tướng, 2/4/2024

39 nước, 5 phút : 25 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết