hoank39ic 1415 -19
M33243386 1343 +19

Kiểu: Cờ tướng, 2/4/2024

53 nước, 8 phút : 34 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết