Kiểu: Cờ tướng, 2/4/2024

60 nước, 5 phút : 48 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết