Kiểu: Cờ tướng, 2/4/2024

76 nước, 9 phút : 24 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ