Kiểu: Cờ tướng, 2/4/2024

48 nước, 5 phút : 38 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết