F87213850 1347 +17
M33243386 1363 -17

Kiểu: Cờ tướng, 2/4/2024

250 nước, 34 phút : 45 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua