Kiểu: Cờ tướng, 3/4/2024

48 nước, 4 phút : 50 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua