Lvtu 1461 -19
luongtoan 1400 +19

Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

55 nước, 8 phút : 45 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết