Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

58 nước, 6 phút : 19 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết