RADASATQ03 1384 +17
HoangLe36 1413 -17

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

86 nước, 14 phút : 1 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ